• Dziś jest niedziela, 16 czerwca 2024r.
 • bip
 • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
 • telefon 22 751 04 74
 • mail icds@icds.pl
 • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Nieodpłatna pomoc prawna - nowe zasady

Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2030 t.j.), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2019 r.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) od dnia1 stycznia 2019 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działają trzy punkty nieodpłatnej pomoc prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

 • prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego

Uprawnieni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:


 1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

  2. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
  1) doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2) osoba, która:
  a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3) mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.
  W przypadku, o którym mowa w pkt 2 osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.

Uprawnieni do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie;
3) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

ZAPISY:

Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu:

22 733 72 83

 

w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki   w godz. 9.00- 13.00

czwartki         w godz. 13.30- 15.30

 Porady odbywają się co 40 minut

Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty

Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego będą usytułowane w następujących lokalach:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Łomiankach obsługiwany jest przez radcę prawnego lub adwokata, wskazanych przez właściwe samorządy zawodowe

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych

(dojazd komunikacją, parking z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, podjazd, dwie windy, dostosowane toalety)

Łomianki w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach
przy ul. Staszica 2, 05 – 092 Łomianki.

Poniedziałek

od godz.  10 00 do  14 00

Wtorek

od godz.  15 00 do  19 00

Środa

od godz.  15 00 do  19 00

Czwartek

od godz.  15 00 do  19 00

Piątek  

od godz.  10 00 do  14 00

 

 
   
   
   
   
   

zajęcia sportowe

dla dzieci dla dorosłych