• Dziś jest poniedziałek, 05 grudnia 2022r.
 • bip
 • pinezka łomianki, ul.Staszica 2 05-092 Łomianki
 • telefon 22 751 04 74
 • mail icds@icds.pl
 • facebook
Integracyjne centrum dydaktyczno sportoweJana Pawła II w Łomiankach

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu internetowego ICDS Łomianki

Wstęp

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach, w skrócie ICDS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ICDS oraz BIP ICDS

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

1. Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,

2. Umieszczone w serwisie filmy w większości pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych,

3. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

 

 • Deklarację sporządzono dnia:

  2020-03-31

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-04-12

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W obiekcie nie posiadamy progów, ani pochylni, każde wejście do ICDS (7 wejść) posiada odpowiedni podjazd. Posiadamy właściwe szerokości drzwi (90 cm), które otwierane są ręcznie. Korytarze na obiekcie są płaskie. W budynku znajdują się 3 windy przy głównych klatkach schodowych bez podnośników, szerokość wejść do sal oraz przejść jest w przedziale od 90-100 cm. Na parkingu głównym od strony ul. Warszawskiej znajdują się dwa miejsca oznaczone i dostosowane dla osób niepełnosprawnych, na drugim parkingu od strony ul. Staszica znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • 1. zmiana wielkości czcionki
 • 2. zmiana kontrastu
 • 3. oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Strona posiada górne menu oraz dolne, które znajduje się na wszystkich stronach.

zajęcia sportowe

dla dzieci dla dorosłych